Małopolskie Centrum Zdrowia > Polityka prywatności

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OPIEKĄ MEDYCZNĄ

przez Małopolskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Weissa 7, 33-139 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001001195, NIP: 6772486158, REGON: 523617106, wykonujące działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Małopolskie Centrum Zdrowia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. 1. Administrator Danych Osobowych:     Administratorem danych osobowych na potrzeby objęcia opieką medyczną jest: Małopolskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Weissa 7, 33-139 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001001195, NIP: 6772486158, REGON: 523617106, wykonujące działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Małopolskie Centrum Zdrowia 
 2. 2. Inspektor Ochrony Danych:     Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@mczdrowia.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. 3. Cele i podstawy przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
  • objęcia opieką medyczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta; Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666).);
  • w celu realizacji Pana/Pani praw jako Pacjenta, tj. udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, udzielania osobom upoważnionym     informacji o Pana/Pani stanie zdrowia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o     prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
  • w celu kontaktu z Pacjentem – telefonicznego, listownego, drogą elektroniczną poprzez email (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);
  • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);    
  • w celu realizacji obowiązków względem organów podatkowych, organów kontrolnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 64 ust. 1 oraz art. 107 ust. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);
 4. 4. Okres przechowywania danych:
  • Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (z wyj. określonymi w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);   
  • Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) jest taki sam jak okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.              
  • Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.        
  • Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane
 5. 5. Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty dostarczające systemy informatyczne, świadczące obsługę prawną, księgową, innym podmiotom leczniczym w celach i zakresie niezbędnych do sprawowania opieki nad pacjentem, aptekom w związku z realizacją recept elektronicznych.
 6. 6. Prawa Pacjenta:    
 7. 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.